Ze statutu

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


Par. 1
Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, ogólnopolską organizacją środowiskową.Rozdział II
Cele i środki działania


Par. 6
Celami Stowarzyszenia są:

- Zapewnienie zrzeszonym pomocy w działalności zawodowej,
- Reprezentowanie interesów członków w kraju i za granicą,
- Utrzymywanie kontaktów z organami administracji i samorządu terytorialnego i zawodowego oraz organizacjami działającymi w sferze gospodarczej, naukowej i doskonalenia zawodowego,
- Utrwalenie więzi środowiskowej,
- Propagowanie zasad etyki zawodowej.

Par. 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących środowiska oraz działalność opiniodawczą w zakresie decyzji podejmowanych w sferze zainteresowania Stowarzyszenia,
- prowadzenie poradnictwa organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego,
- współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tej samej specyfice,
- inspirowanie producentów wyrobów cukierniczych i lodów do utrzymania wysokiej jakości wyrobów, umocnienie ich pozycji w społeczeństwie.
 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


Par. 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych,
- zagranicznych,
- wspierających.

Par. 9
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne:
mistrzowie lub czeladnicy o specjalności cukierniczej, karmelarskiej lub lodziarskiej, prowadzący zakłady rzemieślnicze i osoby z nimi współpracujące,
osoby, które prowadziły zakłady w podanych specjalnościach nie krócej niż przez okres 10 lat.

Par. 10
Członkiem zagranicznym może być osoba zamieszkała za granicą, związana ze środowiskiem cukierników, karmelarzy i lodziarzy i współpracująca ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji jego celów.

Par. 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która będzie świadczyć wsparcie materialne lub prawne.

 

2016. Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej